A Credo Evangélikus Rádió és a szintén evangélikus Rádió Szarvas, a Magyar Evangélikus Rádiómisszióval együtt, felváltva készíti el és naponta sugározza az Útmutató igéit a hozzájuk írt áhítatokkal.
Ezek közlésében a Sola Rádió is részt vesz. Mi itt, a Rádiómisszió honlapján osztjuk meg ezeket napról napra.

Credo Rádió: Szombathely – FM 98,8; Rádió Szarvas: Szarvas – FM 105,4; Sola Rádió: Budapest – FM 101,6


A 2020. évi evangélikus Útmutatóból származó igék, valamint a hozzájuk írt igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerk.: Galambos Ádám, Luther Kiadó, 2019) című kötetben olvashatóak.

 

 

Ámósz így válaszolt: Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr: Eredj, és prófétálj népemnek, Izráelnek! (Ám 7,14b–15)

Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. (Mk 1,16–17)

 

És felindította az Úr… a népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának Istenüknek, a Seregek Urának a házán… (Hag 1,14)

Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot… (1Tim 4,14)

 

Örök szövetséget kötök veletek… (Ézs 55,3c)

A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte… (Zsid 13,20–21)

 

Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. (Zsolt 39,6)

Krisztus Jézus… megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10)

 

De egyszer csak egy angyal érintette meg [Illést], és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! …Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. (1Kir 19,5.8)

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak… (2Kor 4,7)

 

A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. (Préd 7,14)

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. (Róm 8,28)

 

Kiszabadítja a foglyokat az Úr. (Zsolt 146,7)

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36)

 

Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál… (1Sám 15,22b)

Pál írja: Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. (Róm 16,19a)

 

Most pedig, Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féld, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből… (5Móz 10,12)

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói… (Jak 1,22)

 

Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt! (Zsolt 121,4)

[Jézus Krisztus] meg is erősít titeket mindvégig… (1Kor 1,8)