Misszi­ói kon­zul­tá­ci­ót tar­tot­tak egy­há­zunk misszi­ós mun­ka­ági ve­ze­tő­i­nek és az egy­ház­me­gyei fe­le­lő­sök­nek már­ci­us 22-én a Lu­ther Ott­hon – Evan­gé­li­kus Di­ák­ott­hon né­hány hó­nap­ja át­adott új épü­le­té­ben.

A kezdő áhí­ta­tot Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke tar­tot­ta az év igéje – „Te vagy a látás Is­te­ne.” (1Móz 16,13) – alap­ján. Ez kö­ve­tő­en a je­len­lé­vők két ér­de­kes, ta­nul­sá­gos elő­adást hall­gat­tak meg. Előbb Az egy­ház és ha­zánk a mai vi­lág­hely­zet­ben cím­mel Bart­hel-Rúzsa Zsolt, a Lu­ther Ott­hon igaz­ga­tó­ja, a hon­vé­del­mi mi­nisz­ter ka­bi­net­fő­nö­ke fej­tet­te ki gon­do­la­ta­it, majd Fischl Vil­mos, a Ma­gyar­or­szá­gi Egy­há­zak Öku­me­ni­kus Ta­ná­csá­nak fő­tit­ká­ra, biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­ér­tő Eu­ró­pa és a ke­resz­tyén­ség té­ma­kö­rét járta körül. Az elő­adá­sok a Ma­gyar Evan­gé­li­kus Rá­dió­misszió mű­so­rá­ban is el­hang­za­nak majd.

A kon­zul­tá­ci­ón a kü­lön­bö­ző te­rü­le­tek – női-, férfi-, ci­gány-, al­ko­hol­be­teg-mentő-, zsidó-, re­pü­lő­té­ri-, média-, bör­tön és fel­vi­dé­ki misszi­ók – fe­le­lő­sei is je­len­tést adtak szol­gá­la­tuk­ról. A mun­ka­ági be­szá­mo­lók ol­vas­ha­tók az Evan­gé­li­kus Misszi­ói Köz­pont hon­lap­ján.

A jó lég­kö­rű ta­lál­ko­zót Laczi Ro­land evan­gé­li­kus lel­kész, a Lu­ther Ott­hon igaz­ga­tó­he­lyet­te­se áhí­ta­ta és a mun­ka­tár­sak ima­kö­zös­sé­ge zárta.

 

Szö­veg és fotó: Sze­ve­ré­nyi János