Széll Bulcsú

Az egyik nap különös dolog tudatosult bennem, amikor felfigyeltem arra, hogy az iskolában, ahol

Letöltés: 2006-12-11.mp3(5,35 MB)

hittant tanítok, csak tanítónőkkel találkoztam; aztán látogatni mentem a kórházba, és csak orvosnőket, ápolónőket láttam, majd a boltban az eladók is mind nők voltak. Rádöbbentem, hogy valakik hiányoznak: hol vannak a férfiak?

Tényleg, hol vannak? Mi, férfiak sokszor szinte láthatatlanok vagyunk, pedig ott kellene lenni a helyünkön. És hol a helyünk? Erről szeretnék néhány szót váltani veled, férfitestvérem, mert neked is van egy Istentől elkészített helyed. Csak akkor lehetsz boldog, és csak akkor tudod betölteni a hivatásodat, ha ott vagy. A médiában elmosódott a férfi és a nő közötti különbség: egy őrült szerepcserébe vitték bele az óvatlan embereket. Pedig Istenünk kezdettől két nemet teremtett - "férfiúvá és asszonnyá" teremtett bennünket (1Móz 1,27) -, és ezt a kapcsolatot megáldotta, elismerte és boldoggá tette. Ez a kapcsolat lett a közösségek alapja. A legkisebb közösség, amelyre épül az összes többi emberi kapcsolat. Ha egészséges házasságok és egészséges családok vannak, akkor egészséges, és akkor fejlődik jól egy társadalom.

Az egészséges közösséghez az is hozzátartozik, hogy a férfi értse meg a családban és a társadalomban betöltendő szerepét. A Biblia szerint a férfiasság és a nőiesség között éles határvonal húzódik. Ennek látszania kell a férfi viselkedésében és külsőségekben is. A férfiak és a nők biológiailag másmilyenek. A különbségek nem csupán kulturális eredetűek, hanem neurológiaiak is. Mindkét nem sajátos érzelmi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek már bennük vannak genetikailag is. Ezek kiegészítik egymást. A nők jobban értékelik az állandóságot, a biztonságot és a tartós emberi kapcsolatokat. A férfiak általában keresik a kihívásokat, és nagyvonalúbbak a részletkérdésekkel szemben. A nők az otthon melegét biztosítják, a férfiak pedig oltalmazzák azt a külső behatásokkal szemben.

Jelentősége van a külsőségeknek is, például annak, ahogyan felöltözünk. Van férfias öltözködés, férfias viselkedés. Az uniszex ruhák zavart keltenek a nemi viselkedési normákban is, hiszen nem segítenek abban, hogy karakterisztikus maradjon a különbség a két nem között, sőt a téves kapcsolatalakítás irányába is hathatnak. A két nem teremtésbeli sajátosságunk, nem szabad őket összemosni: a két nemnek kiegészítenie és segítenie kell egymást. ("Szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt"; 1Móz 2,18).

A férfi szerepét leginkább a családban betöltött helyét vizsgálva érthetjük meg. Miért nem tudja sok mai ifjú igazán betölteni férfi vagy apai hivatását? Részben a média hamis emberképe, részben pedig a minta hiánya miatt. Ha egy kisfiú apa nélkül, csonka családban nő föl, hogyan tudná később, hogy mit jelent családfőnek lenni, mi a kötelessége, mik a feladatai?

Egy férfi egyúttal férj is. A család feje, akit Isten azzal bízott meg, hogy a család vezetője legyen, hogy szeretettel, de határozottan irányítsa családja lelki életét, anyagi ügyeit és a házassági kapcsolat beteljesítését. "Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte." (Ef 5,25) Ez az ige fölhívás a férjekhez és apákhoz, hogy szánják oda magukat annak a kötelességük betöltésére, amelyet Isten parancsolt nekik. A Biblia alapján a szülőknek nemcsak joguk, de kötelességük is házasságuk megőrzése és gyermekeik erkölcsi nevelése. És fordítva is igaz: ma nekünk, keresztyéneknek ki kell vívnunk és meg kell védenünk az ahhoz való jogunkat, hogy erkölcsi értékeket adjunk át egymásnak. A férjnek védelmeznie kell a feleségét és a családját a külső támadásokkal és kísértésekkel szemben, és biztosítania kell családja számára otthon a békességet és az igazi örömöt. Ezt a feladatát a férfi csak akkor tudja betölteni, ha egyúttal a család lelki vezetője, tehát az Úr Jézus Krisztusnak átadott életet él. Mert csak az lehet jó vezető, aki engedi magát vezetni az Úrtól. Az ismeri a célt e sötét világban, aki megkapta Jézus világosságát, és akinek lába előtt mécses Isten igéje (Zsolt 119,105). Férfitestvérem, a feleségednek szüksége van rád abban a világban, ahol állandó támadások érik az édesanyák elsődleges hivatását, a családi légkör biztosítását és az anyaságot! Olyan férfiakra van szükség, akik tudják, kiben hisznek, és ezért tudják, hogy kinek kell lenniük, és ismerik a cél felé vezető utat (2Tim 1,12). Olyan férfiakra van szükség, akik kapcsot jelentenek, akik "közvetítők" Isten és a családjuk között. (A család apja a család papja!) Olyan férfiakra van szükség, akik készek küzdeni azért, aminek megértésére elvezette őket Isten (1Kor 15,58). Olyan férfiakra van szükség, akik hitben vezetik a családjukat. Olyan férfiakra, akik feleségük és gyermekeik szükségleteit saját önző vágyaik elé helyezik, és hatalmukat, tekintélyüket szeretetben való szolgálatra használják (1Pét 3,7).

Végül hadd irányítsam a figyelmünket az itt leírtak kulcsára: legelőször is arra van szükség, hogy a férfiak teljesen az Úré legyenek, megismerjék az élő Úr Jézust, aki megtisztítja, helyreállítja őket, és erőt ad nekik az új élethez. Jézushoz jöjj, férfitestvérem! "Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1Kor 16,13-14)

Ha kérdésed van, írj az Evangélikus Férfimissziónak: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 38-40.