Szeverényi János beszámolója az evan­ge­li­zá­ci­ós és misszi­ói gyü­le­ke­ze­ti­mun­ka­társ-képző tan­fo­lyam 2022. őszi tanulmányútjáról.

 

Jézust hallgatni, tőle tanulni útközben

Az evan­ge­li­zá­ci­ós és misszi­ói gyü­le­ke­ze­ti­mun­ka­társ-képző tan­fo­lyam részt­ve­vői a ne­gye­dik hét­vé­gét töl­töt­ték együtt szep­tem­ber 9–11. kö­zött a Nyír­ség­ben, ta­nul­va a Mes­ter­től. A mos­ta­ni ta­lál­ko­zás in­ten­zív, tar­tal­mas „ta­nul­má­nyi út” volt te­re­pen. Ez a mód­szer köze­lí­ti a jé­zu­si stra­té­gi­át: őt hall­gat­ni, tőle ta­nul­ni út­köz­ben, ott, ahol az em­be­rek élnek. Így utaz­tunk el au­tó­busszal Nyír­egy­há­zá­ra.

Az or­szág kü­lön­bö­ző pont­ja­i­ról – Al­ber­tirsa, Bé­kés­csa­ba, Bu­da­pest, Ceg­léd, Cell­dö­mölk, Cse­tény, Győr, Harka, Ka­jár­péc, Lé­bény, Me­ző­túr, Pász­tó, Pit­va­ros, Sop­ron, Szom­bat­hely, Vár­pa­lo­ta – ér­kez­tek test­vé­rek erre a kü­lön­le­ges prog­ram­ra. Cso­por­tunk­ból tízen még nem is jár­tak az or­szág eme szeg­le­té­ben.

Nyír­egy­há­zán volt mit nézni, látni, hall­gat­ni, hi­szen szám­ta­lan szol­gá­lat mű­kö­dik: a nagytemp­lo­mi anya­gyü­le­ke­zet, a kör­ze­te­sí­tés okán lét­re­jött ki­sebb gyü­le­ke­ze­tek, a Nyír­ség kü­lön­le­ges­sé­ge, a bo­kor­rend­szer (ta­nya­köz­pon­tok), me­lyek egy ré­szé­ben is­ten­tisz­te­le­ti he­lyek is ta­lál­ha­tók, az ok­ta­tá­si és dia­kó­ni­ai in­téz­mé­nyek so­ka­sá­ga.

Be­szá­mo­lót hall­hat­tunk a nyír­te­le­ki és a gö­rög­szál­lá­si gyü­le­ke­ze­tek éle­té­ről, a ci­gá­nyok közöt­ti szol­gá­la­tok­ról. Malik Péter Ká­roly és Hulej Enikő lel­ké­szek mel­lett négy gyü­le­ke­ze­ti tag szó­lalt meg. Külön kérés nél­kül is mind­egyik a meg­té­ré­sé­nek tör­té­ne­té­vel kezd­te a beszámo­lót, lel­ke­sen, őszin­tén, hi­te­le­sen. Isten or­szá­gá­ba csak olya­nok hív­hat­nak má­so­kat, akik maguk is át­él­ték a meg­vál­tást.

A Nyír­egy­há­zi Evan­gé­li­kus Kos­suth Lajos Gim­ná­zi­um­ban Bozo­rády Il­di­kó is­ko­la­lel­kész látott ven­dé­gül min­ket. Rá­cso­dál­koz­tunk a sok­ré­tű, szám­ta­lan ki­hí­vás­sal együtt járó mun­ká­ra.  Az elő­adást kö­ve­tő­en fel­ve­tő­dött a min­den­kit ér­dek­lő kér­dés: van-e ha­tá­sa in­téz­mé­nyi rendsze­rünk­nek a gyü­le­ke­ze­tek­re? Ahol Isten igé­jét hir­de­tik, és sze­re­tik a fi­a­ta­lo­kat, ott ennek előbb vagy utóbb min­den­kép­pen van/lesz kö­vet­kez­mé­nye.

Horváth-Hegyi Áron lelkész a Luther Márton Kollégiumban tartott igehirdetését élete állomásai alapján mondta el.

La­borczi Géza lel­kész a gyü­le­ke­ze­ti mun­ká­ja mel­lett év­ti­ze­dek óta végzi a vá­ros­ban a karitatív, dia­kó­ni­ai mun­kát több in­téz­mény­ben. Négy órán ke­resz­tül hall­gat­tuk őt. Autóbusszal öt in­téz­ményt is meg­lá­to­gat­tunk. Az Ol­ta­lom Sze­re­tet­szol­gá­lat több száz rászorult­nak nyújt se­gít­sé­get. Töb­ben kö­zü­lük a gyü­le­ke­ze­ti élet­be is be­kap­cso­lód­nak.

A be­lül­ről fel­újí­tott Nagy­temp­lom­ban dr. Ko­vács Lász­ló At­ti­la igaz­ga­tó lel­kész, teo­ló­gi­ai tanár, or­go­na­mű­vész fo­ga­dott min­ket. Át­te­kin­tést adott a gyü­le­ke­zet éle­té­ről, igét hir­de­tett, és egy cso­dás or­go­na­da­ra­bot ját­szott Isten di­cső­sé­gé­re és a csa­pat örö­mé­re.

A hét­vé­ge zá­ró­al­kal­ma a man­da­bo­ko­ri is­ten­tisz­te­let volt, me­lyen Zsar­nai Krisz­ti­án es­pe­res hir­det­te az igét. Jó volt be­lép­ni a vi­lá­gos, mo­dern, de a szak­ra­li­tást mégis hor­do­zó temp­lom­ba. Már az aj­tó­ban fo­gad­ták az ér­ke­ző­ket, csen­de­sen szólt az evan­gé­li­u­mi ének, a pres­bi­te­rek ima­kö­zös­sé­get tar­tot­tak a kez­dés előtt, a lek­ci­ót és a hir­de­tést gyü­le­ke­ze­ti tagok ol­vas­ták, énekel­tünk régi és új éne­ke­ket. Az is­ten­tisz­te­let után per­cek alatt meg­te­rí­tet­tek a test­vé­rek, és fehér asz­tal mel­lett folyt a be­szél­ge­tés.

Él az egy­ház, mert élő Ura van, aki meg­tart, meg­újít min­ket, ha nem ál­lunk el­le­ne. Misszi­ót, gyü­le­ke­zet­épí­tést csak misszi­o­ná­ri­u­sok vé­gez­het­nek, aki­ket meg­ra­ga­dott a mennyei sze­re­tet. Meg kell be­csül­ni idő­sebb test­vé­rein­ket, akik teo­ló­gi­ai vég­zett­ség nél­kül is szol­gál­nak évtizedek óta. Az egy­ház jö­vő­jé­nek és ezen belül a lel­kész­után­pót­lás­nak a nyit­ja a hir­de­tett és meg­élt tisz­ta evan­gé­li­um.

Szö­veg és fotó: Sze­ve­ré­nyi János or­szá­gos misszi­ói lel­ké­sze

evangelikus.hu, 2022. szeptember 14.