Nyomtatás

Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni?

Kosz­to­lá­nyi Dezső Akarsz-e ját­sza­ni? című ver­sé­ből vet­tük a Pit­va­ro­son tar­tott misszi­ói nap címét, té­má­ját.

Az el­múlt két évben há­rom­szor is ki­je­löl­tük a ta­lál­ko­zó idő­pont­ját, de a Covid-jár­vány miatt min­dig el kel­lett ha­lasz­ta­ni. Isten ke­gyel­mé­ből május 8-án, va­sár­nap végre meg­va­ló­sult az ese­mény.

Jó lég­kör­ben vol­tunk együtt min­den kor­osz­tály­ból a gaz­dag prog­ra­mot kí­ná­ló együtt­lé­ten. Hat te­le­pü­lés­ről ér­kez­tek a test­vé­rek: Amb­róz­fal­vá­ról, Csa­nád­al­ber­ti­ről, Nagy­ér­ről, Nagy­lak­ról, Csa­nád­pa­lo­tá­ról és Pit­va­ros­ról.

Pit­va­ro­son va­la­mi­kor két­ezer-hét­szá­zan lak­tak, ma mind­össze hét­szá­zan. A falu kö­ze­pén áll a régi idők­re em­lé­kez­te­tő, ma már romos temp­lom. Sok evan­gé­li­kus hagy­ta el a te­le­pü­lést a há­bo­rú utáni la­kos­ság­cse­re miatt. Most mégis ének­től, gye­rek­zsi­vaj­tól volt han­gos a kívül-belül fel­újí­tott gyü­le­ke­ze­ti ház. A hu­szon­négy gyer­mek­nek Hulej Enikő lel­kész tar­tott kre­a­tív, hi­tünk lé­nye­gé­re fó­kusz­á­ló fog­lal­ko­zást. A fi­a­ta­lok­kal Besz­ter­csé­nyi Tibor be­szél­gett a nap té­má­ja kap­csán. Ta­nú­sá­got tett nem könnyű, mégis Is­ten­től meg­ál­dott, ko­ráb­bi kö­tött­sé­gek­től meg­sza­ba­dí­tott éle­té­ről ál­la­mi gon­do­zás­ban fel­nőtt ba­rá­tom, In­di­án, aki el­hoz­ta Tar­zan nevű ku­tyá­ját is, a gye­re­kek nagy örö­mé­re.

A nap egyik szín­folt­ja volt a Cson­ka Zsu­zsan­na helyi lel­kész, Csi­rik Lász­ló pol­gár­mes­ter és jó­ma­gam fo­tó­i­ból össze­ál­lí­tott ki­ál­lí­tás. A fel­nőtt gyü­le­ke­ze­ti ta­gok­kal a szív ál­la­po­tá­ról, be­teg­sé­ge­i­ről, ter­he­i­ről, bű­ne­i­ről és a gyó­gyu­lás­ról be­szél­get­tem Isten igé­jé­nek fé­nyé­ben.

A ta­lál­ko­zó végén az fo­gal­ma­zó­dott meg ben­nem, hogy az ilyen kö­zös­sé­gi al­kal­mak­nak van iga­zán ér­tel­mük. Nagy hit­tel, oda­szá­nás­sal szer­vez­ték meg a he­lyi­ek ezt az ese­ményt. Töb­ben úgy bú­csúz­tak, hogy ezt foly­tat­ni kell. Ha Isten meg­se­gít min­ket, jö­vő­re újra ta­lál­ko­zunk.

Szeverényi János

evangelikus.hu, 2022. május 10.

 

Fotó: Sze­ve­ré­nyi János, Cson­ka Zsu­zsan­na

173_20220507_Pitvaros_misszioi_nap_foto_Csonka Zsuzsanna_Janos_1.jpg 173_20220507_Pitvaros_misszioi_nap_foto_Csonka Zsuzsanna_Janos_3.jpg 173_20220507_Pitvaros_misszioi_nap_foto_Szeverenyi_Janos_2.jpg

173_20220507_Pitvaros_misszioi_nap_foto_Szeverenyi_Janos_3.jpg 20220507_Pitvaros_misszioi_nap_foto_Csonka_Zsuzsanna_Janos_2.jpg 20220507_Pitvaros_misszioi_nap_foto_Szeverenyi_Janos_4.jpg

20220507_Pitvaros_misszioi_nap_foto_Szeverenyi_Janos_5.jpg